Γιατί ΕΠ.ΠΑ.ΘΕ

Οφέλη
Όροι Δόμησης
Διαθέσιμα Ακίνητα
Νομοθεσία

Η θέσπιση και ο σχεδιασμός του Επιχειρηματικού Πάρκου έγινε πρωταρχικά για λόγους δημόσιας ωφέλειας.

Το Επιχειρηματικό Πάρκο Θεσσαλονίκης (ΕΠ.ΠΑ.ΘΕ.) είναι μία πρότυπη ανάπτυξη διεθνών προδιαγραφών, καθώς προσφέρει σε κάθε επενδυτή, τη δυνατότητα να γνωρίζει εκ των προτέρων τι ακριβώς μπορεί να κάνει, με ποιους όρους και κανόνες και σε πλήρως ελεγχόμενα χρονοδιαγράμματα, χωρίς πλέον τις συνήθεις δυσάρεστες εκπλήξεις και ανατροπές. Ταυτόχρονα διασφαλίζεται μελλοντικά η απρόσκοπτη λειτουργία της κάθε επιχείρησης διαμέσου του Κανονισμού Λειτουργίας του Πάρκου και των υπηρεσιών που παρέχονται στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις.

 

Διοικητικά – νομικά κίνητρα και οφέλη για τις εγκαθιστάμενες επιχειρήσεις σε Ε.Π.

 1. Πολεοδομική βεβαιότητα επενδύσεων: Ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός χώρων με χωροταξική συμβατότητα με ΓΠΣ, ΠΠΧΣΑΑ, Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο και με τη συνεπαγόμενη εξ αυτού του λόγου ασφάλεια δικαίου λόγω αποφυγής προβλημάτων από τη σύγκρουση μη συμβατών χρήσεων, που συχνά δημιουργεί στις επιχειρήσεις η εκτός Ε.Π. σημειακή χωροθέτησή τους.
 2. Λιγότερες διοικητικές επιβαρύνσεις: Λόγω των ελέγχων και όρων που έχουν διασφαλιστεί με την έγκριση ανάπτυξης του Ε.Π. και την «Άδεια Λειτουργίας» (Διαπιστωτική Απόφαση), οι εγκαθιστάμενες επιχειρήσεις απολαμβάνουν:

  1. απαλλαγή από την έκδοση άδειας εγκατάστασης
  2. απαλλαγή από την άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων, πλην βεβαίωσης της Εταιρείας Διαχείρισης Ε.Π. -ΕΔΕΠ,
  3. απαλλαγή από τη διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης,
  4. απαλλαγή από την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και κατηγορίες επιχειρήσεων
  5. απαλλαγή από τις γνωμοδοτήσεις από εμπλεκόμενους φορείς κατά την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, πλην της γνωμοδότησης από την ΕΑΝΕΠ ή την ΕΔΕΠ.
  6. Χορήγηση άδειας λειτουργίας ύστερα από εισήγηση της ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την κατάθεση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στην αδειοδοτούσα αρχή.
  7. Συγχώνευση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων χαμηλής όχλησης με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

 1. Πλήρης και αναλυτικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ε.Π.: αποτυπώνονται οι κανόνες αειφόρου ανάπτυξης και λειτουργίας, και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των συμβάσεων μεταβίβασης των οικοπέδων, (προσαρτάται στο συμβόλαιο), διασφαλίζοντας την ενιαία και εύρυθμη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου με όρους και κανόνες που γίνονται δεσμευτικά εκ των προτέρων αποδεκτοί από τις επιχειρήσεις που πρόκειται να εγκατασταθούν σε αυτό.

Οικονομικά κίνητρα και οφέλη για τις εγκαθιστάμενες επιχειρήσεις σε Ε.Π.

 1. Επιδοτήσεις μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016: Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να εγκατασταθούν στο ΕΠΠΑΘΕ ανήκουν στην Ειδική Κατηγορία Ενισχύσεων του άρθρου 12 παράγραφος η. του Νόμου 4399/2016, με βάση τον οποίο παρέχονται ενισχύσεις όπως:
  • Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους.
  • Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
  • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις.
  • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους (άρθρο 2, παρ. 31 Γ.Α.Κ.) των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.
  • Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό σύστημα), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67.
  • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών.

  Το πλεονέκτημα των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται εντός του ΕΠΠΑΘΕ αφορά το ποσοστό της επιχορήγησης, το οποίο μπορεί να είναι 70-100% των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

 1. Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτου κατά την αγοραπωλησία έκτασης για την εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων (άρθρο 62-παρ.1).
 2. Απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για την υπεραξία από την εκποίηση ακινήτων και εγκαταστάσεων λόγω μετεγκατάστασης επιχείρησης σε Ε.Π. (άρθρο 62-παρ.3).
 3. Μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α., πρώην ΦΑΠ), για γήπεδα που βρίσκονται εντός Επιχειρηματικών Πάρκων (αρθρ. 4-παρ. 1δ του Ν. 4223/2013).
 4. Χαρακτηρίζονται μετά από σχετική απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. ως «Στρατηγικές Επενδύσεις» του Ν.3894/2010, οι επενδύσεις προϋπολογισμού άνω των 15 εκ. €, εφόσον υλοποιούνται εντός των επιχειρηματικών πάρκων και εντάσσονται στο «fast track» (άρθρο 1 του Ν. 4146/13).
 5. Επιτρέπεται να δημιουργούνται ελεύθερες ζώνες ή να αναγνωρίζονται ελεύθερες αποθήκες ή τελωνειακές αποθήκες ή χώροι προσωρινής αποθήκευσης (άρθρο 50).
 6. Τα δημοτικά τέλη ανά τ.μ. για τις επιχειρήσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν τη μέση χρέωση για την αντίστοιχη, εκτός Επιχειρηματικού Πάρκου, χρήση.
 7. Δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας με την χρήση κοινών υποδομών και κοινόχρηστων υποστηρικτικών υπηρεσιών (πχ φύλαξη, συντήρηση, καθαριότητα, κλπ), οι οποίες προβλέπονται από τον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου καθώς και με άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες βιώσιμης διαχείρισης προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις που το επιθυμούν (πχ χώροι ελεγχόμενης στάθμευσης φορτηγών, διαχείριση μεταφορών, εξυπηρετήσεις, καφετέριας, εστιατορίου, τράπεζας, mini-market κλπ).

Οι όροι δόμησης στο Επιχειρηματικό Πάρκο προβλέπονται ιδιαίτερα ευνοϊκοί για κάθε επιχείρηση. Βάσει του σύγχρονου πολεοδομικού σχεδιασμού, το Πάρκο χωρίζεται σε τρεις (3) νοητούς τομείς σύμφωνα με τις σχεδιαζόμενες χρήσεις και τα οριοθετημένα Οικοδομικά Τετράγωνα.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει πιο αναλυτικά τα πολεοδομικά στοιχεία του ΕΠ.ΠΑ.ΘΕ για τον κάθε τομέα.

 

ΤΟΜΕΑΣ

 

A

B

Γ

Συντελεστής δόμησης

1,6

1,6

1,6

Ποσοστό κάλυψης

60%

60%

60%

Μέγιστο ύψος (εκτός στέγης)

15μ.

20μ.

20μ.

Προκήπια

10μ.

10μ.

10μ.

Συντελεστής όγκου

10

10

10

Επιτρεπόμενες χρήσεις:

ΤΟΜΕΑΣ Α: Αρθ. 5 & 7 Π.Δ.23/2/87 ΦΕΚ 166Δ/87 πλην βιομηχανιών και βιοτεχνιών Μ.Ο.
ΤΟΜΕIΣ Β – Γ: Αρθ. 5 & 7 του Π.Δ.23-2-87 ΦΕΚ 66Δ/87

Το πλεονέκτημα λοιπόν για τις επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν στο ΕΠ.ΠΑ.ΘΕ αφορά:

 1. Στο μεγάλο συντελεστή δόμησης που είναι 1,6 αντί του 0,9 και 0,2 που προβλέπεται για Βιομηχανικές/Βιοτεχνικές και για Αποθηκευτικούς χώρους στις εκτός σχεδίου περιοχές.
 2. Στο ποσοστό κάλυψης που είναι 60% συγκριτικά με το 20% έως 40%, για τις αναπτύξεις σε εκτός σχεδίου περιοχές.
 3. Στο μέγιστο ύψος που κυμαίνεται από 7,5 έως 11,0μ και κατά παρέκκλιση 15μ. ενώ για το ΕΠ.ΠΑ.ΘΕ είναι 15μ. στον τομέα Α και 20μ στους τομείς Β και Γ.
 4. Στη διαδικασία αδειοδοτήσεων που σε κάθε περίπτωση είναι δυσκολότερη στις εκτός σχεδίου περιοχές σε σχέση με τις οργανωμένες και οριοθετημένες περιοχές όπως το ΕΠ.ΠΑ.ΘΕ.

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες για τα διαθέσιμα αυτή τη στιγμή οικόπεδα. Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε εδώ τον διαδραστικό χάρτη για να έχετε μια πλήρη εικόνα για το οικόπεδο που σας ενδιαφέρει.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τ.μ.) ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ
3 37,979.55 2,300,000.00 € Α Χ.Ο.
4 32,998.63 2,000,000.00 € Α Χ.Ο.
7.2 5,516.80 390,000.00 € Β Μ.Ο.
7.3 5,000.60 355,000.00 € Β Μ.Ο.
7.4 3,013.74 215,000.00 € Β Μ.Ο.
7.5 3,555.60 250,000.00 € Β Μ.Ο.
7.6 5,844.15 415,000.00 € Β Μ.Ο.
7.7 3,136.00 225,000.00 € Β Μ.Ο.
7.8 6,201.99 440,000.00 € Β Μ.Ο.
8 20,277.97 1,280,000.00 € Β Μ.Ο.
9 38,838.68 2,450,000.00 € Β Μ.Ο.
10.1 25,685.35 1,950,000.00 € Β Μ.Ο.
11.2 44,434.32 3,150,000.00 € C Μ.Ο.
         
         
Χ.Ο. ΧΑΜΗΛΗ ΟΧΛΗΣΗ ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 15μ.
Μ.Ο. ΜΕΣΑΙΑ ΟΧΛΗΣΗ ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 20μ.

ΦΕΚ 2335 Β 20.09.2013 – Περί υπαγωγής του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ.) Θεσσαλονίκης στις διατάξεις του Ν. 3982/2011 και αντιστοίχισής του στο Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Β΄ του άρθρου 41 παρ. 1β του Ν. 3982/2011.

Ν. 3982/2011 : https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/60779/nomos-3982-2011