Εταιρικό Προφίλ

Ιστορικό

Το ΕΠΠΑΘΕ είναι ένα θεσμοθετημένο Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Β΄ σύμφωνα με τον Ν.3982/11, το οποίο αρχικά καθορίσθηκε και οριοθετήθηκε βάσει του Ν.2545/97 με την υπ’ αριθ. 14723/807/06−08−2003 (ΦΕΚ 1234/Β΄/01−09−2003) ΚΥΑ των Υφυπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ/Α.6/1/30827/2733 (ΦΕΚ 1223/Β΄/17−07−2007) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ,

Η ΒΙ.ΠΑ.ΘΕ. Α.Ε. είναι ο φορέας ΕΑΝΕΠ ( Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ) που είχε την πρωτοβουλία οργάνωσης και ανάπτυξης του ΕΠΠΑΘΕ με βάση την υπ. αριθμ. Φ.9.5/3541/185/31-3-2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. [η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθμ. 14723/807/6-8-2003 (ΦΕΚ 1234Β/01-09-2003) και (ΦΕΚ Β1223/17.07.2007) ΚΥΑ] διέπεται από το Ν.2545/97 και είχε αναλάβει τη σύνταξη και υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου, τη σύνταξη του αρχικού Κανονισμού Λειτουργίας και τη διοίκηση και διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου μέχρι τη μεταβίβαση της διοίκησης και διαχείρισης στην ΕΔΕΠ (Εταιρεία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου ) του ΕΠΠΑΘΕ.

Από την 29/12/2005 ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ο μοναδικός μέτοχος στη ΒΙΠΑΘΕ Α.Ε.

Το Πάρκο καταλαμβάνει έκταση περίπου 1000 στρεμμάτων εκ των οποίων 470 στρέμματα αντιστοιχούν στα προς διάθεση οικόπεδα, 218 στρέμματα στις εγκαταστάσεις της ΜΕΛ Α.Ε. και 308 στρέμματα σε κοινόχρηστες εξυπηρετήσεις. Ο χώρος που καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ’ Μέρους του Ν.3982/11, για να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων μέσης και χαμηλής όχλησης.

Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε., θυγατρική του Ομίλου, ολοκλήρωσε τα έργα υποδομής στο ΒΙΠΑΘΕ, τα εγκαίνια του οποίου πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 2008.

Με το ΦΕΚ 2335 Β 20.09.2013 το Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙ.ΠΑ.) Θεσσαλονίκης υπάχθηκε στις διατάξεις του Ν. 3982/2011 και αντιστοιχίσθηκε με Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Β΄ του άρθρου 41 παρ. 1β του Ν. 3982/2011.

πυλη Α
Κανονισμός Λειτουργίας

Το ΕΠΠΑΘΕ ως οργανωμένος υποδοχέας διέπεται από έναν πλήρη Κανονισμό Λειτουργίας που καθορίζει τους όρους λειτουργίας και χρήσης των υφιστάμενων υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, των τελών που θα επιβάλλονται για την κάλυψη των εξόδων διοίκησης και διαχείρισης του Πάρκου, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των εγκαθιστάμενων επιχειρήσεων, σ’ ένα άρτια οργανωμένο και σύγχρονο περιβάλλον επιχειρηματικών δράσεων και ανάπτυξης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες χορηγήθηκε η έγκριση ίδρυσης του.

Περιλαμβάνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σιδηροδρομικού Σταθμού του Πάρκου και τον Κανονισμό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο τον Κανονισμό εδώ.

Ενημέρωση Επενδυτών